Na czym polega prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej?

Na czym polega prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej?

Generalnie, co do zasady, do prowadzenia działalności outsourcingowej z zakresu kadr i płac nie jest wymagane posiadanie państwowych, czy korporacyjnych uprawnień. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej. Przeczytaj go koniecznie!

Obsługa kadrowo-płacowa

Zacznijmy od tego, że jeżeli obsługa kadrowo-płacowa będzie obejmowała czynności polegające na sporządzaniu deklaracji podatkowych, to wówczas potwierdzenie posiadanych kompetencji będzie już wymagane. Przede wszystkim obsługa kadrowo-płacowa firm polega na prowadzeniu spraw osobowych pracowników – analiza rynku pracy, przeprowadzanie rekrutacji, zawieranie umów o pracę – a w trakcie trwania zatrudnienia, np.: rozliczanie urlopów, prowadzenie kartotek pracownika, kierowanie na okresowe badania lekarskie, przeprowadzanie czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy, prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników – wydawanie zaświadczeń, świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, sporządzanie dokumentacji związanej ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników i przekazywanie jej do ZUS, obsługą świadczeń socjalnych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie rozliczeń PFRON. Oczywiście do tych czynności przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień.

Czynności z zakresu doradztwa podatkowego

Przede wszystkim czynności z zakresu doradztwa podatkowego są to:

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

2) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

– uprawnienia posiadają przedsiębiorcy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – posiadający certyfikat księgowy.

Jednak podobnie jak w przypadku np. przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, należy wykazać się przynajmniej kwalifikacjami określonymi dla stanowiska specjalisty ds. bhp, czyli wyższym wykształceniem o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studiami podyplomowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej rocznym stażem pracy w służbie bhp.

Czy jednostki muszą zmieniać biegłego rewidenta?

Jeśli spółka nie jest jednostką zainteresowania publicznego, co w konsekwencji sprawia, że nie dotyczy jej zapis art. 89 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *