Jak wygląda sporządzanie dokumentów rozliczeniowych?

Jak wygląda sporządzanie dokumentów rozliczeniowych?

Każdy płatnik składek jest zobowiązany do obliczania, potrącania z przychodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Ponadto płatnik, który wypłaca ubezpieczonym świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub finansowane z budżetu państwa, podlegające rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, w dokumentach wykazuje także wypłacone świadczenia. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący sporządzania dokumentów rozliczeniowych. Przeczytaj go koniecznie!

Rozliczenie składek

Zacznijmy od tego, że rozliczenia składek płatnik dokonuje na formularzach rozliczeniowych. Najpierw za dany miesiąc sporządza się i przekazuje do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych, który składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Poza tym w komplecie dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych raportach miesięcznych) dotyczących danego miesiąca kalendarzowego – w danych organizacyjnych należy wpisać ten sam identyfikator: numer/miesiąc/rok (blok I, pole 02).

Deklaracja rozliczeniowa ZUS

Przede wszystkim deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA jest dokumentem zbiorczym za wszystkich ubezpieczonych i z wszystkich tytułów. Chodzi oto, że zawiera rozliczenie składek, a także wypłaconych w tym samym miesiącu świadczeń finansowanych z ubezpieczeń społecznych i budżetu państwa (zasiłków oraz zasiłków rodzinnych – wraz z dodatkami – i pielęgnacyjnych). Poza tym w deklaracji rozliczeniowej płatnik dokonuje również rozliczenia należnych składek na Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto do sporządzonej deklaracji rozliczeniowej załącza imienne raporty miesięczne za ubezpieczonych. Musisz także wiedzieć o tym, że raport miesięczny ZUS RCA za daną osobę ubezpieczoną zawiera podstawy wymiaru oraz zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne (w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz źródła ich finansowania) oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatkowo raport zawiera również kwoty wypłaconych osobie ubezpieczonej świadczeń finansowanych z budżetu państwa. Warto wspomnieć także o tym, że raport miesięczny ZUS RZA sporządza się za osobę ubezpieczoną podlegającą tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszoną do tego ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego /zgłoszenie zmiany danych. Musisz także wiedzieć, że w raporcie należy wykazać podstawę wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo raport miesięczny ZUS RSA zawiera informacje o przerwach w opłacaniu składek oraz wypłaconych świadczeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *