Jaki jest podatek od sprzedaży detalicznej?

Jaki jest podatek od sprzedaży detalicznej?

Poniżej znajdziesz krótki artykuł zawierający niezbędne informacje dotyczące nowego podatku od sprzedaży detalicznej, wyjaśniamy m.in. kto jest zobowiązany do odprowadzania podatku, jaka jest podstawa opodatkowania, jakie są stawki podatku, jaka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu, jak odprowadzać podatek. Przeczytaj go koniecznie!

Definicje zawarte w ustawie

Zacznijmy od tego, że nowa ustawa, wprowadzająca podatek od sprzedaży detalicznej, posługuje się kilkoma definicjami, i tak, ilekroć w ustawie jest mowa o:

– działalności gospodarczej – rozumie się przez to działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT,

– kasie rejestrującej – rozumie się przez to kasę rejestrującą, zgodnie z w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT,

– konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT,

-sprzedawcy detalicznym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, spółkę cywilną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej,

sprzedaży detalicznej – rozumie się przez to dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

a) w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 2 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta,

b) poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta

– także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej,

towarze – rozumie się przez to rzeczy ruchome lub ich części.

Podatnicy i przedmiot opodatkowania

Przede wszystkim podatnikami podatku od sprzedaży detalicznej są sprzedawcy detaliczni, natomiast przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej.

Podstawa opodatkowania

Musisz wiedzieć, że podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 złotych. Natomiast przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Warto wspomnieć także o tym, że przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie artykułu 111 ust. 8 ustawy o VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *